הנחיות לשימוש במרחבי הלמידה הפעילה

1. בקשות להוראה במרחבי למידה פעילה יופנו לד"ר קרן גולדפרד בכתובת המייל: keren.goldfrad@biu.ac.il. 

2. מרחבי למידה פעילה מחייבים שינוי עמוק בתפישת תפקידו של המרצה ובשיטות ההוראה שלו. מרצים שיילמדו במרחבים אלו יחויבו בסדנת הוראה ייעודית שתכשיר אותם לכך.

3. בהקמת מרחבי הלמידה הפעילה הושקעו משאבים רבים והשמירה על תקינותם הינה אינטרס משותף של כולנו! כל מרצה שילמד במרחבים אלו יחתום על "תקנון שימוש במרחבי למידה פעילה", ויתחייב לעמוד בהנחיות המפורטות במסמך זה. 

 

לתקנון השימוש במרחבי למידה פעילה 

 

למצגת טיפים לשימוש במרחבי למידה פעילה